RSS

Opinió i acció

10 de desembre de 2008

Reus és blau, per Gerard Dalmau. Capítol 2

CORI - Oficina de Comunicació

Gerard Dalmau. 38 anys. Nascut a Cambrils. Viu a Reus. Casat. 2 fills. Xòfer professional. Porta un camió. Li agrada fer el "loquillo". Ex-jugador d'hoquei del Club Patí Cambrils. Soci i membre de l'associació reusenca que millor defensa els interessos dels ciutadans davant l'administració local, parlem de l'Associació PEDRA D'ARA.

El sr. Dalmau 

QUÈ HEM DE SABER SOBRE LA ZONA BLAVA:

Primer hem de tindre en compte que la normativa que s'entèn infringida té caràcter local i cada ajuntament regula de forma diferent, mitjançant ordenança, l'aparcament per temps limitat en les zones que previament delimita.

En aquesta matèria interessa tindre present el següent:

1- Que tota la zona blava té que ser aprovada per la JUNTA DE GOVERN LOCAL. Si no existeix ACTA aprovada per dita JUNTA la creació de ZONA BLAVA especificant els carrers, no haurien d'exisitir i per tant no se'ns pot sancionar.

2- Que si no s'identifica al conductor en el moment de la infracció i no se li notifica la denúncia abans d'efectuar les alegacions s'haurà de requerir al titular del vehicle per que identifiqui al conductor en el dia i hora de la denúncia.

3- Que previament a qualsevol alegació, hem de tindre present la possible prescripció de l'acció sancionadora, que tindrà lloc en els tres mesos següents a la data de la denúncia no es notifica aquesta en el domicili de l'interessat. S'ha de tindre el domicili actualitzat a efectes de rebre correctament totes les notificacions.

Segons la llei, la notificació en primer lloc s'ha d'efectuar en el domicili que expressament senyalem, si no ho fem en el que figuri e el permís de conduir i per últim el que figuri como domicili del vehicle. Lo convenient és que si es cambia de domicili, es notifiqui lo abans possible a tràfic i a l'ajuntament.

4- Que si la denúncia no va firmada per un Agent de l'Autoritat, sinó sol pel controlador de la ZONA BLAVA, estem davant una DENÚNCIA VOLUNTÀRIA, i per tant tota la proba recau sobre el controlador, i que tan sols és un treballador per compte aliena d'una SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL (S.A.M), i en conseqüència no rep la pressumpció de veracitat que ténen els Agents de l'Autoritat (Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, etc.)

ENTRE ALTRES SENTÈNCIES:

1.-Sentencia de 22-9-1999 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª. Sentència sobre la invalidesa de las sancions imposades pels controladors municipals en el control de la Zona horària por no tenir caràcter d'AGENTS DE LA AUTORITAT.

2.-STSJ de 17/5/2000 de Múrcia al declarar que la denúncia de l'agent de l'ORA (Zona Blava a Reus) constitueix un element probatori testifical sense pressumpció de veracitat per no ser Agent de la Autoritat.

3.-TSJ Castilla-La Mancha 15-9-2000 sentència num. 780 Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 2ª. Que falla contra el Ayuntamiento de Albacete en un procedimiento sancionador incoado por superar el tiempo de estacionamiento de un vehículo en ZONA AZUL por no constar en el ticket de denuncia el nombre completo del controlador de ZONA AZUL. (Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero Artículo 5. Contenido de las denuncias. En les denúncies per fets de circulació deurà constar : La identificació del denunciat, si és coneguda, una relació detallada dels fets, com lloc, hora, data i nom, professió i domicili del denunciat. Quan aquest sigui un agent de l'autoritat podrà substituir-se aquestes dades pel seu número d'identificació.

4.- El Tribunal Supremo (TS) ha ratificat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) en una sentència firmada por l'Alta Magistratura el passat 11 de juliol de 2008 que no reconeixia l'autoritat dels agents de la ORA de Manacor per posar multes als usuaris que incumplien la normativa de la zona blava.

Aquestes són algunes d'entre moltes altres sentències.

CONTINUARÀ.....

Gerard Dalmau Papió

39.876.005-P

Para la gente que no entienda el catalan, està en castellano en el enlace de la derecha en el apartado "Contingut multimèdia" con el nombre "El capítulo 2"
Notícies relacionadesContinguts multimèdia
  • El capítulo 2
Enllaços interessants